Pon - Pt : 08:00-17:00, Sob : 09:00-13:00

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie

mienia

Ubezpieczenie dedykowane podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą i posiadających majątek wykorzystywany w prowadzeniu firmy. Oferowane przez nas pakiety dostosowane są do oczekiwań zarówno najbardziej wymagających klientów, jak też tych, którym zależy na ochronie tylko jednego, wybranego ryzyka. Dzięki elastyczności w budowaniu oferty i nowatorskim rozwiązaniom oferowane pakiety dają możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie towarzyszą prowadzeniu firmy.

Poniżej zakres ubezpieczenia dostępny w oferowanych pakietach:

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
i wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie chroni mienie firmy m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Sam możesz zadecydować jaki wariant ochrony będzie dla Ciebie odpowiedni.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczanego sprzętu. Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, oprogramowanie.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie obejmuje również koszty naprawy ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy, zniszczonych podczas kradzieży z włamaniem, również przy jej próbie. Ochrona dotyczy też transportu gotówki.

Ubezpieczenie ładunków
w transporcie

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożar, wybuch, dym i sadza, wiatr, powódź, deszcz, grad, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, upadek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod kontrolą Ubezpieczającego na środek transportu, wypadek środka transportu, rabunek, kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych przez nas oferowanych obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak i kontraktową.

Czym się różnią?

  • OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu.
  • OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) –  to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu.
W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o dodatkowe klauzule czyli m.in. o:
  • odpowiedzialność pracodawcy,
  • odpowiedzialność najemcy nieruchomości,
  • odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych,
  • odpowiedzialność za skody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej,
  • odpowiedzialność z tytuły wykonywania usług budowlano – montażowych itp.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zakresem ochrony objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione przez Ubezpieczonego i jego pracowników.

Pomoc w sytuacji szkody

Uzupełnieniem oferowanych pakietów jest szeroki zakres usług assistance, czyli pomoc w przypadku szkody. W ramach assistance oferujemy m.in. pomoc techniczną, pomoc medyczną, czy asystenta i usługi informacyjne.

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty? Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami.